Statut

 BRACTWO  CZARNEJ  WODY

S T A T U T

 

uchwalony przez Komitet Założycielski dnia 7 października 2000 r.

(ze zmianami z dnia 7.04.2001 r. , z dnia 29 marca 2008 r., z dnia 18 grudnia 2008 r., z dnia 21 marca 2009 r., z dnia 11 marca 2011 r. oraz z dnia 27 września 2014 r.)

 Tekst jednolity na dzień 27 września 2014 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi na33zwę „Bractwo Czarnej Wody”, zwane dalej Bractwem

§2

Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Bractwa jest Osie.

§3

Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) z późniejszymi zmianami, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§3a

Bractwo jest kontynuatorem tradycji i działań Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich.

§4

Działalność Bractwa opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw administracyjno – biurowych Bractwo może zatrudniać pracowników.

§4a

W celu wykonania niektórych zadań Bractwo może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§5

Bractwo może stać się członkiem stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych o podobnych celach i zakresie działalności.

§6

Bractwo ma prawo używania pieczęci „Bractwo Czarnej Wody” oraz logo, odznaki i legitymacji członkowskich – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Bractwo ma prawo zakładania sekcji zainteresowań.

Rozdział II

Cele Bractwa i sposoby ich  realizacji

§8

 1. Celem Bractwa jest:
 • Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą,
 • Promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
 • Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą,
 • Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej,
 • Prowadzenie działalności edukacyjno – wychowawczej,
 • Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.
 • Wykreślony
 • Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
 • Wykreślony
 • Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.

 

2.Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:

 • Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju,
 • Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
 • Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą,
 • Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
 • Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy,
 • Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
 • Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych,
 • Wykreślony
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych,
 • Organizowanie festynów i konkursów,
 • Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej,
 • Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą,
 • Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych.

§8a

Wykreślony

§8b

 1. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 – 6 oraz 11 – 13 ma charakter nieodpłatny.
 2. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 – 2, 5 – 7 oraz 9 – 12 ma charakter odpłatny.
 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Bractwa.

§9

1. Bractwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 • pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • pozostałe zakwaterowanie,
 • ruchome placówki gastronomiczne
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp.,
 • działalność organizatorów turystyki,
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

2. Wykreślony

3. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Bractwa

§10

 1. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Bractwa dzielą się na:
 • członków zwyczajnych i uczestników,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych,
 • członków seniorów.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Bractwa z czynnym i biernym prawem wyborczym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i nie jest pozbawiona zdolności do działań prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pełnią praw obywatelskich.
 2. Członkiem uczestnikiem Bractwa mogą być osoby małoletnie poniżej 18 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa. Członek uczestnik nie opłaca składek członkowskich.

§12

 1. Członkiem wspierającym Bractwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje składkę, przyczyniając się do wspierania działań Bractwa.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa przez swego przedstawiciela.

§13

 1. Członków zwyczajnych, członków uczestników i członków wspierających Bractwa przyjmuje oraz podejmuje uchwały o ich wykluczeniu Zarząd Bractwa.
 2. Członkom lub kandydatom na członków Bractwa przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale w ich sprawie.

§14

 1. Członek honorowy Bractwa to osoba fizyczna lub prawna, której tytuł nadało Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu za zasługi dla Bractwa.
 2. Członek honorowy – osoba prawna – może uczestniczyć w działalności Bractwa poprzez umocowanego przedstawiciela bez prawa głosu.

§14a

 1. Członek senior Bractwa to członek zwyczajny, członek uczestnik lub członek wspierający, którego członkostwo nie ustało z powodów wymienionych w § 18, a który zaprzestał działalności w Bractwie lub nie opłaca składek, jeżeli zobowiązuje go do tego Statut, przez okres 12 miesięcy.
 2. Członek senior traci prawa, wynikające z jego dotychczasowego statusu w Bractwie.
 3. Decyzję o przeniesieniu członka Bractwa do grona członków seniorów podejmuje Zarząd Bractwa.
 4. Członek senior odzyskuje prawa członka zwyczajnego, członka uczestnika lub członka wspierającego po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego przeniesienie do grona członków seniorów. Fakt ten stwierdza Zarząd Bractwa.

§15

Członek zwyczajny ma prawo:

 • uczestniczyć w każdej podejmowanej przez Bractwo działalności,
 • wybierać i być wybieranym do władz Bractwa,
 • korzystać z wszelkich dóbr Bractwa na zasadach określonych przez Zarząd Bractwa,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Bractwa.

§16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • czynnie uczestniczyć w spotkaniach i działaniach Bractwa,
 • regularnie opłacać składki członkowskie,
 • realizować cele Bractwa poprzez działania wskazane przez Bractwo,
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa.

§17

 1. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek honorowy posiada [prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku płacenia składek.

§18

 1. Członkostwo w Bractwie ustaje poprzez:
 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi na piśmie,
 • Wykreślony
 • wykluczenie z Bractwa za działalność nie licującą z godnością członka Bractwa lub rażące łamanie Statutu,
 • rozwiązanie Bractwa,
 • zaprzestanie działalności osoby prawnej lub śmierć członka.

 

Rozdział IV

Władze Bractwa

§19

 1. Władzami Bractwa są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym         w zależności od podjętej uchwały.
 3. W wypadku ustąpienia członka władz władzom tym przysługuje prawo dokooptowania jednej osoby.
 4. Mandat władz upływa w dniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Bractwa, które musi odbyć się do końca marca roku kończącego kadencję.

 

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa i dzieli się na zwyczajne – zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku – i nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla rozstrzygnięcia których zostało zwołane.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
 • co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie,
 • bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania – w drugim terminie.
  1. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia każdego z członków co najmniej 10 dni przed zebraniem, określając miejsce, datę, godzinę i porządek obrad.
  2. Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania:
 • na podstawie uchwały Zarządu,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Bractwa uprawnionych do głosowania.
  1. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w trybie przewidzianym przez Statut obowiązek ten ciąży na Komisji Rewizyjnej – w terminie do 3 miesięcy.

§21

Kompetencje Walnego Zebrania Członków:

 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,
 • uchwalanie programu działalności Bractwa,
 • ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań z tej działalności oraz udzielanie absolutorium,
 • ustalanie wysokości składek miesięcznych dla członków,
 • uchwalanie zmian w Statucie,
 • powoływanie komisji, sekcji oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
 • podejmowanie wszelkich uchwał dotyczących całokształtu działalności Bractwa,
 • rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu gruntów oraz nieruchomości,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

Zarząd Bractwa

§22

1. Zarząd Bractwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków; składa się z 5 osób. Na czele Zarządu stoi prezes. W skład Zarządu wchodzą ponadto: 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

2. W skład Zarządu Bractwa mogą wchodzić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2a. Członkami zarządu Bractwa nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za    przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos prezesa.

5. Uchwały Zarządu Bractwa są prawomocne, jeśli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub jednego wiceprezesa.

§23

Do zadań Zarządu należą:

 • kierowanie bieżącą działalnością Bractwa,
 • reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • opracowywanie programów (planów) działalności Bractwa, regulaminów wewnętrznych, jego budżetu i sposobu pokrycia potrzeb finansowych,
 • zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Bractwa,
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 • podejmowanie uchwał leżących w jego kompetencji,
 • inicjowanie nowych form działalności,
 • zawiadamianie Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Bractwa i składa się z 4 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz dwóch członków.

1a. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Bractwem.

1b. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości większej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zwołuje je przewodniczący Komisji lub wiceprzewodniczący, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

§25

Kompetencje Komisji Rewizyjnej są następujące:

 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku całokształtu prowadzonej działalności Bractwa, szczególnie gospodarowania finansami (celowość wydatków, ewidencja wpływów, rzetelność rachunkowa),
 • kontrola opłacania składek,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Bractwa, pracy Zarządu oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
 • udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
 • wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Rozdział V

Majątek Bractwa

§26

1. Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Fundusze tworzy się ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Bractwa, ofiarności publicznej oraz społecznej pracy członków Bractwa.

3. Bractwo może otrzymywać dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

3a. Zarząd Bractwa może odmówić przyjęcia środków materialnych lub innego wsparcia od osoby fizycznej lub prawnej, bez konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swojego stanowiska, przy czym na takową odmowę nie służy żaden środek odwoławczy.

3b. Majątek Bractwa służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

4. Wykreślony

5. Wykreślony

6. Bractwo może nabywać oraz zbywać grunty i nieruchomości.

6a. Bractwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem zobowiązań w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Bractwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej o drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

6b. Bractwo nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6c. Bractwo nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

6d. Bractwo nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§26a

Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego jest prowadzona z rachunkowym wyodrębnieniem tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§26b

 1. Uprawnionymi do reprezentowania Bractwa na zewnątrz, w tym przed sądami i innymi organami oraz do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są współdziałający ze sobą prezes lub jeden z wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
 2. W sprawach zwykłego zarządu oświadczenia woli składa prezes Bractwa lub jeden z wiceprezesów albo umocowany członek Zarządu (reprezentacja samoistna).

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§27

Zmiany Statutu oraz rozwiązania Bractwa może dokonać tylko Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

 

Rozdział VII

Likwidacja Bractwa

§28

 1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej.
 2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§29

 1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 2. Likwidator w szczególności powinien:
 • zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w § 28 p. 2,
 • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 • po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

§30

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub                  w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia Statutu lub uchwały w tej sprawie sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

§31

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

 

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl