O Bractwie

O Bractwie

Bractwo Czarnej Wody jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i istnieje od października 2000 roku. Wśród celów działalności są: promowanie naszych terenów, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz promocja idei wolontariatu i działanie na rzecz jego rozwoju. Kontynuujemy pracę istniejącego poprzednio w Osiu Koła Terenowego nr 1 Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Jesteśmy członkiem Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.
              1. Zebranie założycielskie 7 października 2000
              2. Wpis do rejestru stowarzyszeń 21 marca 2001 – KRS 0000003678
              3. Pierwsze Walne Zebranie 7 kwietnia 2001
              4. Wpis do rejestru przedsiębiorców 11 października 2001
              5. Wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego 30 kwietnia 2009

Działania Bractwa Czarnej Wody

1. Głównymi dziedzinami pożytku publicznego, w których działa Bractwo, są:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
6) turystyka i krajoznawstwo
7) promocja i organizacja wolontariatu.
2. Zrealizowaliśmy 47 projektów i 41 mniejszych zadań związanych z naszymi celami
statutowymi. Ich łączny budżet to prawie 1320 tys. zł. Podczas działań projektowych
daliśmy od nas i partnerów 28 tys. godzin pracy społecznej.
3. Byliśmy członkami Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, obecnie należymy do
LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji
Przyjaznych Środowisku.
4. Uczestniczymy w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in.
Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory
Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).
5. Organizujemy sami lub we współpracy konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i
regionalnej.
6. Organizujemy i pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez turystycznych i
festynów.
7. Współorganizujemy Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego.
8. Prowadzimy Klub Przygody, organizujący spotkania z ludźmi, którzy zwiedzają świat.
9. Założyliśmy Kociewskie Koła PTTK „Budaje” w Osiu.
10. Od roku 2007 najwięcej czasu i pieniędzy poświęcamy prowadzeniu Klubu Imprez na
Orientację AZYMUT Osie – organizujemy imprezy, uczestniczymy w zawodach szczebla
regionalnego i ogólnopolskiego, prowadzimy szkolenia – są to działania skierowane
głównie do dzieci i młodzieży. Na działania Azymutu przeznaczamy dochód z 1%.

Nasze dane:
ADRES: Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 86-150 Osie (GOK)
ADRES KONTAKTOWY: Józef Malinowski, ul. Kopernika 3, 86-150 Osie, tel. 530 702 068
MAIL: bczw@poczta.onet.pl , prezes@bractwoczarnejwody.org.pl
STRONA INTERNETOWA: www.bractwoczarnejwody.org.pl
KRS 0000003678
REGON 092935041
NIP 559-18-17-154
Konto: Bank Spółdzielczy w Osiu 49 8169 0006 0010 5734 2000 0010

1%

Przekaż 1% naszej organizacji
„Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP”

Zielony Punkt Kontrolny

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl