XXVIII Biegi Oskie im. Krzysztofa Malinowskiego

ZAPISY:

http://zapisy.domtel-sport.pl/xxviii-biegi-oskie-im-krzysztofa-malinowskiego-v1771.pl.html

 

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie niepełnoletni

Oświadczenie pełnoletni

Zgoda rodzica niepełnoletni

 

WYNIKI:

Leśna Za-Dyszka-Wyniki open

 

TRASA:

http://www.geocontext.org/publ/2010/04/profiler/pl/?topo_ha=20170911707261720

 

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Biegi-Oskie-Le%C5%9Bna-Za-Dyszka-10km-499947810338365/?ref=br_rs

 

 

 

REGULAMIN:

I. CELE IMPREZY:
1. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia poprzez sport.
2. Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku.
3. Poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Borów Tucholskich, Nadleśnictwa Osie,
promocja gminy Osie, jako przyjaznej dla uprawiania turystyki aktywnej i sportu.
4. Integracja środowisk wiejskich, firm, stowarzyszeń i inicjatyw lokalnych.

II. TERMIN, MIEJSCE, INFORMACJE OGÓLNE:
1. Termin: sobota 7 października 2017 r.
2. Miejsce: Osie, stadion sportowy.
3. Dystans: bieg 10 km.
4. Biuro zawodów: Stadion sportowy w Osiu.
5. Otwarcie biura zawodów nastąpi o godz. 12.00.
6. Start biegu o godz. 14.00, limit czasu 2 godziny.

III. ORGANIZATORZY:
Bractwo Czarnej Wody
IV. WSPŁORGANIZATORZY/PATRONAT:
• Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, LZS Osie
• Wójt Gminy Osie, Nadleśnictwo Osie, GZELLA Poland.
• Patron medialny – „Świecie24”.


V. TRASA BIEGU:
1. Trasa biegnie po terenach leśnych Borów Tucholskich – Nadleśnictwo Osie.
2. Start i meta na stadionie sportowym w Osiu.
3. Trasa oznakowana co 1 kilometr, zabezpieczona.
4. Nawierzchnia: mieszana – 10 proc. asfalt, 90 proc. drogi leśne.
5. Szczegółowa mapka trasy zostanie zamieszczona na stronie organizatora.

VI. POMIAR CZASU:
1. Pomiaru czasu i ustalenia kolejności będzie dokonywać firma Domiel-Sport w Słupsku za
pomocą chipów aktywnych.
2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i
sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 06 października 2017 r. włącznie
ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za pisemną
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i chipów odbędzie się w
biurze zawodów znajdującym się na terenie stadionu sportowego w Osiu.
4. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
5. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem
o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
6. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z
przodu koszulki. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z bezwarunkową
akceptacją regulaminu.
7. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów sportowych,
zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
8. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu uczestnik zobowiązany jest do
zejścia z trasy i dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec biegu”.
9. Zawodnicy startujący w biegu wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas
zawodów przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji
imprezy.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie
internetowej www.domtel.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego
zawodnika.
4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych w przypadku wpłat do 30 września 2017 r.
(wpłaty poprzez system Dotpay).
5. Wysokość wpisowego wynosi 50 złotych, płatne w dniu biegu w biurze zawodów – tylko
w przypadku otwartej listy startowej (zgłoszonych mniej niż 100 zawodników). Brak jest
możliwości zapisów w dniu biegu w przypadku zamknięcia listy startowej wcześniej
(zgłoszonych i opłaconych 100 zawodników).
6. Osoby od 70 roku życia są zwolnione z opłaty startowej.
7. W przypadku osiągnięcia limitu 100 osób zapisy do biegu zostają zamknięte. Jeśli do 30
września nie zgłosi się 100 zawodników, organizator ma prawo przedłużyć termin
zapisów i płatności. Informacje o wolnych miejscach będą zamieszczone na stronie
internetowej biegu oraz na www.bractwoczarnejwody.org.pl i Facebooku.

IX. KLASYFIKACJA:
1. Zwycięzcami biegu będą wszyscy, którzy ukończyli bieg, co potwierdzone zostanie
wręczeniem pamiątkowego medalu.
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu: Open (I-III miejsce). Najlepsi w biegu
w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają puchary główne i upominki.
3. Kategorie wiekowe biegu: K/M (16-19), K/M (20-29), K/M (30-39), K/M (40-49), K/M
(50-59), K/M (60-69), K/M (70+) – pierwsze trzy miejsca nagradzane będą upominkami.
4. Kategorie specjalne: najlepsza zawodniczka i zawodnik z gminy Osie otrzymają nagrody
specjalne.
5. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie będą nagradzani w
kategoriach wiekowych.
6. W roku 2017 nie przewiduje się klasyfikacji drużynowej.

X. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: obsługę biegu wraz z pomiarem czasu
za pomocą chipów aktywnych (do zwrotu), numer startowy wraz z agrafkami, unikatową
koszulkę techniczną (dla osób, które zgłoszą się do 20 września gwarantowany rozmiar
koszulki), wyjątkowy medal na mecie, wodę mineralną na trasie (ok. 5km) i na mecie biegu,
posiłek.

XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 07.10.2017 r. znajdować się będą na stadionie
sportowym w Osiu.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
3. Po biegu na stadionie nastąpi dekoracja zawodników.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik, rejestrując się do biegu, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a
także szkód i strat o charakterze majątkowym.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast doradza zawodnikom zakup
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
4. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub
innego złamania postanowień regulaminu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
5. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
6. Protesty, składane w biurze zawodów, rozstrzyga organizator, którego. decyzje są
nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
7. Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.
926, ze zm.)
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

XIII. KONTAKT:
– Mariusz Deinowski – mariusz.deinowski@gmail.com – kom. 606 498 958
– Józef Malinowski – prezes@bractwoczarnejwody.org.pl – kom. 530 702 068.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
 

Kontakt

Adres:
Bractwo Czarnej Wody
ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 052 33 29 568

Prezes:
Józef Malinowski
ul. Kopernika 3
86-150 Osie
tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.pl
prezes@bractwoczarnejwody.org.pl